SYMA X8C ALTITUDE TEST04:44

This quadcopter does everything it says on the box,,,,

Bookmark and Share
  1. despotmurgatroid
  2. despotmurgatroid
  3. Antonio Limpido
  4. Antonio Limpido
  5. Antonio Limpido
  6. reakingringpiece
  7. Dji Leon
  8. Dji Leon
  9. ali summakieh
  10. - GAME -
  11. Dji Leon
  12. despotmurgatroid
  13. Leon Oconnor
  14. Markus von Renthe-Fink
  15. Rc captain
  16. Erick C. Monteiro

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"